İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

18/07/2014 10:45:12 - 26/01/2016 10:45:12 - 8282 Okunma

Yetki

Başkanlığımız, 17/05/2007 tarih 5662 Sayılı Kanunla kurulmuştur(R.G. 29/05/2007). Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamakla yetkilidir.

Görev

Rektörlük, Fakülte, Enstitü, Yüksekokullar ve Diğer Merkezler ile Daire Başkanlıklarının ihtiyacı olan makine-teçhizat, malzeme ve hizmetlerin; serbest ödenekler nispetinde satın alma işlerini yürütmek,

Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım ve onarım ve benzeri işlemleri yapmak, Üniversitemiz araçlarının sevk ve idaresini yapmak, ayrıca onarım-yakıt giderlerini karşılamak Üniversitemizin taşınır kayıt ve kontrol işlemlerini yürütmek her türlü ödeme ve tahsil işlerini yürütmek, Üniversitemiz personelinin yurtiçi ve yurtdışı geçici-sürekli görev yollukları işlemlerini ve tahakkuklarını yapmak, Güvenlik ve çevre kontrol işlemlerini yürütmek, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu, kanun ve ilgili yönetmeliğin 18. maddesi gereğince oluşturulan lojman komisyonunun sekreterya işlemlerini yerine getirmek, Üniversitemiz bünyesinde, ilgili birimler tarafından hurdaya ayrılan mal ve malzemelerin belirli dönemlerde imha, devir ve satış işlemlerini yürütmek. Geçici işçi alımları ile ilgili tüm işlemleri yürütmek Genel Sekreter tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Sorumluluk

 Başkanlığımız görevlerini yerine getirirken kamu kaynaklarını etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur.

Yetki Görev ve Sorumluluklar

Facebook Twitter Google Plus

                                       

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.